MsÚ Senica zdroj: Vlado Miček NaZahori.sk
MsÚ Senica zdroj: Vlado Miček NaZahori.sk

Nový geografický informačný systém v Senici

Senická radnica pripravuje spustenie geografického informačného systému. NaZahori.sk o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

Nový 3D geografický informačný systém s 29-timi vrstvami údajov momentálne vzniká vďaka projektu Manažment údajov mesta Senica, na ktorý samospráva získala nenávratné finančné prostriedky v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Nový informačný systém GIS

Zistiť, kde sa v Senici nachádzajú perspektívne zóny na rozvoj, kde sú športoviská a detské ihriská, či konkrétne hrobové miesto, bude už čoskoro pre obyvateľov mesta, ako aj pre zamestnancov mestského úradu, jednoduchšie. Tieto a mnoho ďalších typov údajov o meste Senica bude možné jednoducho a rýchlo zistiť z nového geografického informačného systému (GIS), ktorý poskytne verejnosti informácie prostredníctvom digitálnych máp.

Zabezpečiť zvýšenie kvality údajov

Mesto Senica sa pre realizáciu projektu rozhodlo z dôvodu, že veľké množstvo rôznych údajov je pracovníkmi úradu evidovaných zväčša manuálne, bez aplikovania nástrojov systematického manažmentu údajov pre účely ďalšieho použitia a sekundárneho spracovania. „Hlavným cieľom projektu Manažment údajov mesta Senica je zabezpečiť zvýšenie kvality údajov, ich lepšie spracovanie a následné zdieľanie interne v rámci mestského úradu, ale i externe voči občanom, podnikateľom a ďalším tretím stranám,“ vysvetľuje projektová manažérka Ľubica Kadlec Melišová.

zdroj: NaZáhorí

Zrýchlenie byrokratických procesov

Realizáciou projektu by malo byť zabezpečené nielen skvalitnenie dátových zdrojov mesta, ale aj zrýchlenie byrokratických procesov, otvorenie samosprávy navonok a zefektívnenie výmeny informácií medzi oddeleniami mestského úradu, ako aj naplnenie legislatívnych požiadaviek na publikačné minimum samosprávy mesta,“ dodala. Informácie o meste zozbierané z rôznych pasportizácií budú usporiadané v mapových vrstvách, ktoré si bude môcť používateľ vyselektovať podľa záujmu a následne si mapovú zostavu uložiť do svojho zariadenia, alebo vytlačiť.

Podklady zozbierať, aktualizovať, verifikovať

V úvode projektu bolo potrebné jednotlivé podklady zozbierať, aktualizovať, verifikovať. „Obyvatelia mesta mohli v uliciach mesta vidieť vozidlo, či kolobežkára, ktorí snímali ulice mesta. Realizátorská firma, ktorou je spoločnosť T-MAPY spol. s r. o., vychádzala pri tvorbe GIS nielen z našich „papierových“ podkladov, ale zbierala údaje aj v reálnom mestskom prostredí. Geografický informačný systém ponúkne nástroj na využívanie a manažment našich dát z pasportov a priestorových údajov, napr. ihriská, mobiliár, parkovacie miesta či stromy. Tieto údaje vizuálne sprístupní na mapových podkladoch, kde s nimi bude možné jednoduchšie ďalej pracovať, analyzovať a prezentovať ich. Ponúkne k zobrazeným polohopisným informáciám možnosť získať aj všetky potrebné popisné údaje, pri niektorých informáciách aj fotografiu, a to bez nutnosti prepínania sa do iného systému. Zjednodušene povedané, databáza majetku mesta a informácie o našom meste budú zobrazené na podklade mapy mesta Senica. Základným podkladom GIS budú kvalitné ortofotomapy a údaje z katastra nehnuteľností,“ dopĺňa informáciu architekt Ladislav Michalka z Oddelenia výstavby a dopravy MsÚ Senica, ktorý na projekte pracuje ako dátový kurátor.

zdroj: mesto Senica

Služba občanom, návštevníkom a MsÚ

Popísaný geografický informačný systém bude slúžiť občanom a návštevníkom mesta, súčasne uľahčí prácu zamestnancom mestského úradu (MsÚ) a mestských organizácií, pre ktorých by riešenie pracovných úloh a rozhodovanie mali byť vďaka novému GIS efektívnejšie a rýchlejšie, čím by sa mal šetriť čas i peniaze. Uľahčí občanom vyhotovenie žiadostí o územno-plánovacie informácie k pozemkom, odbúra nutnosť práce v teréne pri evidencii majetku a vydávaní stanovísk, zrýchli vybavovanie žiadostí k úprave zeleni a podobne. Jeho zavedenie výrazným spôsobom sprehľadní a zlepší využívanie informácií potrebných pri správe a riadení mesta.

Projekt by mal byť ukončený a geografický informačný systém mesta Senica nasadený už koncom roka 2023.

O Angelika Mičeková

Pozri aj

Primátor Senice pozýva občanov na debatu pri káve

Diskusia s primátorom Senice: V utorok 20.2.2024 pozýva obyvateľov mesta primátor Senice Martin Džačovský na …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *