Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /data/a/7/a718677a-0efa-4e41-b4de-1aafeba4a3ee/ttkraj.sk/web/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/post-head.php on line 73

Máte záujem o post hlavného kontrolóra mesta Skalica?

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica uznesením č. 98/2023 ustanovilo podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta Skalica a vyhlásilo výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra mesta Skalica. Informuje o tom mesto.

Doručenie prihlášok do 12.9.2023

Uzávierka písomných prihlášok: 12.9.2023 o 15.00 hodine.  Doručenia písomných prihlášok poštou alebo osobne v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra mesta Skalica – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Skalica, Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica. V prípade osobného doručenia: doručenie na podateľňu Mestského úradu v Skalici, Námestie slobody č.145/10, 909 01 Skalica. Rozhodujúci je dátum a čas doručenia písomnej prihlášky do podateľne Mestského úradu v Skalici, nie dátum poštovej podacej pečiatky.

Každý uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra bude písomne pozvaný na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Skalica (MsZ) 27.9.2023.

Volebná komisia pre voľby hlavného kontrolóra

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica uznesením č. 99/2023 zriaďuje volebnú komisiu pre voľby hlavného kontrolóra Mesta Skalica v zložení: Ing. Anton Bobrík – predseda, Mgr. Andrea Kucharičová – člen, Mgr. Juraj Spáčil – člen, Miroslava Lacinová – člen, Michaela Hazlingerová – člen, Ing. Rudolf Šantavý – člen, Ing. Martin Kojš – člen, Ing. Milan Roman – člen.

Voľby 27.9.2023 na MsZ Skalica

MsZ mesta Skalica uznesením č. 97/2023 vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Skalica na 27.09.2023 na riadnom zasadnutí MsZ v Skalici.

Voľba hlavného kontrolóra mesta Skalica sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov MsZ použitím hlasovacích lístkov. Poslanec môže označiť krúžkom len poradové číslo jedného kandidáta na pozíciu hlavného kontrolóra, inak je jeho hlas neplatný. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.

Ak ani jeden z kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra nezíska takú väčšinu, mestské zastupiteľstvo ešte na tomto rokovaní vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti platných hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

Pracovný pomer kontrolóra

Pracovný pomer je stanovený na plný úväzok na funkčné obdobie šesť rokov. Primátorka mesta Skalica s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom mesta Skalica uzavrie pracovnú zmluvu. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom 28.09.2023, ktorý je súčasne prvým dňom nástupu do práce.

Zdroj: Mesto Skalica

O Angelika Mičeková

Pozri aj

Ako správne vysadiť stromček a aké mýty sú mylné? Autor: OZ NaZahori

PODCAST: Ako správne vysadiť stromček a aké mýty sú mylné?

Rozhovor podcast: Jarná sezóna v záhradke je opäť v plnom prúde a jednou z kľúčových …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *