Oľga Luptáková, primátorka mesta Skalica Zdroj: NaZahori.sk
Oľga Luptáková, primátorka mesta Skalica Zdroj: NaZahori.sk

Vyššie dane prinesú mestu Skalica pol milióna eur

Mestské zastupiteľstvo v Skalici schválilo nové sadzby miestnych daní, ktoré by mali priniesť do mestského rozpočtu významné zvýšenie príjmov. Očakáva sa, že tieto zmeny prinesú dodatočných približne pol milióna eur.

Využitie miestnych daní na zlepšenie služieb

Mesto Skalica sa zaviazalo udržať vysoký štandard služieb poskytovaných svojim občanom. Tieto služby zahŕňajú školstvo, mestskú hromadnú dopravu, verejné osvetlenie, ochranu osôb a majetku, sociálnu starostlivosť. Rovnako aj verejnoprospešné aktivity vrátane údržby verejných priestranstiev a rozvoja mládežníckeho športu a kultúrnych aktivít.

Zdroje pre financovanie kvalitných služieb

Príjmy z miestnych daní predstavujú zásadnú časť vlastných príjmov mesta. Tie sú nevyhnutné pre financovanie všetkých uvedených služieb. Nové sadzby daní, ktoré mestské zastupiteľstvo stanovilo, sú v súlade so zákonom. Majú za cieľ zabezpečiť potrebné finančné prostriedky na pokrytie nákladov a investícií do rozvoja mesta.

Daň z pozemkov

Stanovenie základu dane pre rôzne typy pozemkov je nasledujúce: za ornú pôdu sa účtuje 0,5377 €/m2, za trvalé trávnaté porasty 0,0554 €/m2, a za záhrady, zastavané plochy, nádvoria a ostatné plochy je to 4,64 €/m2.

Ročná sadzba dane sa určuje podľa využitia pozemkov. Pre pozemky využívané na poľnohospodárske účely (orná pôda, trvalé trávnaté porasty, ostatné plochy) dochádza k zvýšeniu sadzby z 1,00 % na 1,25 %. Sadzba pre záhrady stúpa z 0,70 % na 1,00 % z daňového základu. Zastavané plochy a nádvoria, ako aj ostatné plochy, si udržujú sadzbu 2,50 % z daňového základu.

Lesné pozemky s hospodárskymi lesmi, rybníky s chovom rýb a iné hospodársky využívané vodné plochy majú zvýšenú sadzbu dane z 0,70 % na 1,25 % z daňového základu, rovnako ako stavebné pozemky.

Daň zo stavieb

Ročná sadzba dane zo stavieb sa zvyšuje podľa typu stavby a jej zastavanej plochy. Pre obytné stavby a drobné stavby sa sadzba zvyšuje z 0,50 na 0,70 €/m2, s príplatkom 0,10 € za každé ďalšie podlažie. U chat a rekreačných stavieb stúpa sadzba z 1,00 na 2,00 €/m2 s príplatkom 0,10 € za podlažie.

Garáže a stavby na podobné účely mimo obytných objektov sa zdaňujú 2,50 €/m2 s príplatkom 0,20 € za podlažie. Sadzba pre stavby určené na pôdohospodársku produkciu, skleníky a podobne, sa zvyšuje z 0,50 na 1,00 €/m2, s príplatkom 0,20 € za podlažie.

Priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike a stavebníctvu podliehajú sadzbe 4,50 €/m2 s príplatkom 0,20 € za podlažie. Ostatné stavby si udržujú sadzbu 3,00 €/m2 s príplatkom 0,20 € za podlažie, a stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť vo vyznačenej oblasti sú zdaňované 2,00 €/m2 s príplatkom 0,20 € za každé ďalšie podlažie.

Sadzba dane z bytov

Ročná sadzba dane z bytov sa zvyšuje pre byty z 0,50 na 0,70 €/m2, pre nebytové priestory neslúžiace na podnikanie z 1,00 na 1,50 €/m2 a pre nebytové priestory slúžiace na podnikanie z 3,00 na 3,50 €/m2.

Zníženie dane

Daňové úľavy sa poskytujú na požiadanie daňovníkov. Majitelia pozemkov a stavieb na bývanie starší ako 64 rokov môžu získať zníženie dane o 50 %, ak pozemky slúžia výhradne ich osobnej potrebe. Rovnaké zníženie platí pre samostatne hospodáriacich roľníkov na obdobie 5 rokov, pre stavby obmedzené rozsiahlymi rekonštrukciami, stavebnou uzáverou, alebo umiestnením na podkopanom pozemku.

Osoby v hmotnej núdzi, držitelia preukazov s ťažkým zdravotným postihnutím, ako aj osoby s vysokou mierou bezvládnosti majú nárok na zníženie dane o 50 % pre ich byty a obytné stavby. Garáže vlastnené držiteľmi preukazov s ťažkým zdravotným postihnutím majú nárok na zníženie dane o 50 %, ak slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

Daň za psa

Sadzba dane za psa v bytových domoch sa zvyšuje z 45,00 na 50,00 €, v rodinných domoch z 10,00 na 15,00 €. Oslobodenie od dane za psa sa poskytuje držiteľom preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím. Zníženie dane za psa o 50 % sa poskytuje daňovníkom starším ako 64 rokov, alebo ak si osvojí psa z útulku v Skalici, získavajú zníženie 100 % za rok prevzatia a nasledujúci rok.

Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

Sadzba dane za tieto zariadenia sa zvyšuje zo 120,00 na 300,00 €.

Mestské zastupiteľstvo, Skalica Autor: Miro Minďáš
Mestské zastupiteľstvo, Skalica Autor: Miro Minďáš

Vyjadrenia primátorky a poslancov k daniam

Oľga Luptáková, primátorka mesta Skalica

„Od októbra sme intenzívne pracovali na príprave rozpočtu vzhľadom na prognózu pre nový kalendárny rok. S obavami sme spolu s ďalšími samosprávami na Slovensku zistili, že vyrovnaný rozpočet nebude ľahké vytvoriť. To si vyžiadalo množstvo rokovaní a porád. Spoločne s vedúcou ekonomického oddelenia sme dlhé dni až noci hľadali spôsoby, ako náklady optimalizovať a nevyhnutne sme museli zasiahnuť škrtmi aj do rozpočtu.

Napriek tomu, aby sme udržali kvalitu služieb v Skalici na súčasnej úrovni, sme boli nútení zvýšiť dane. Tento krok je vždy neobľúbený, ale je to výzva, ktorej čelia primátori a starostovia po celom Slovensku. Som vďačná, že poslanci pochopili vážnosť situácie a nepotopili mesto do provizória, pretože to nie je riešenie. Bez schválenia zvýšenia daní by sme v budúcom roku nemohli vytvoriť vyrovnaný rozpočet.

Aj keď by sme predali majetok mesta, získané kapitálové príjmy nemožno použiť na pokrytie bežných výdavkov. To by nás nútilo k zásadným obmedzeniam, ako napríklad zrušenie MHD prípadne zatvorenie športových areálov, čo by výrazne znížilo kvalitu služieb, alebo by sme možno kosili trávniky len raz ročne. Je zrejmé, že bez dostatočných financií by nebolo možné udržať štandard života v Skalici, na aký sú obyvatelia zvyknutí.“

Oľga Luptáková, primátorka mesta Skalica Zdroj: NaZahori.sk
Oľga Luptáková, primátorka mesta Skalica Zdroj: NaZahori.sk

Martin Štepán, poslanec MsZ

„V súčasnej situácii čelia samosprávy po celom Slovensku vážnym výzvam, za ktoré je, úprimne povedané, zodpovedná bývalá vláda pod vedením Igora Matoviča. Táto vláda nás priviedla do bodu, v ktorom sa nachádzame.

Predstavme si rodinu, ktorá je zvyknutá na mesačný príjem 2000 eur od oboch rodičov. Ak im náhle znížime príjem o 200 eur, aby si mohli udržať rovnakú úroveň služieb pre seba a svoje deti, budú nútení hľadať alternatívne zdroje financií. Podobne sa nachádzajú v situácii aj mestá a obce, ktoré sa snažia zabezpečiť potrebné financie. V konečnom dôsledku toto bremeno padá na plecia občanov, ktorí sú najviac zasiahnutí týmito opatreniami.

Boli sme postavení pred náročné rozhodnutie, keďže ak by sme neschválili predložený návrh, ocitli by sme sa v situácii rozpočtového provizória, čo by malo značne negatívne dôsledky pre fungovanie mesta. Bol nám predložený návrh rozpočtu, ktorý pôvodne počítal s extrémnym zvýšením výdavkov. Po intenzívnych hodinách rokovaní a niekoľkých stretnutiach so všetkými poslancami sme sa však zhodli na výraznom zredukovaní tohto návrhu, aby sme minimalizovali dopad na občanov. Som si plne vedomý, že každé zvýšenie výdavkov je pre občanov citlivé a môže byť bolestivé, avšak našou prioritou bolo nájsť riešenie, ktoré by zaťažilo občanov čo najmenej.“

Štefan Miša, poslanec MsZ

Už v minulom roku sme v Skalici svedkami zvyšovania poplatkov a daní, a ako som naznačil na zasadnutí ekonomickej komisie a pri konzultáciách s poslancami, je teraz vhodný čas na hľadanie úspor priamo v našich interných zdrojoch, konkrétne na mestskom úrade. Napriek tomu, že sme dosiahli určité úspechy, zároveň sme sa stretli s prekážkami a občania logicky ťažko znášajú zvyšovanie daní. Som presvedčený, že existujú ďalšie možnosti pre úspory, čo som tiež zdôraznil na zastupiteľstve mesta.

Boli schválené výdavky, ktoré nebolo potrebné počas roka riešiť, keďže sme už vopred vedeli, že nás čakajú ekonomické výzvy. Zvýšenie miezd poslancov a mestského vedenia v priebehu roka považujem za nevhodné. Tento krok by mal nasledovať až po uzavretí roka a vyhodnotení hospodárskych výsledkov.

Ďalšou spornou otázkou je nákup pozemkov v Jazerných poliach. Domnievam sa, že tento nákup mohol počkať, prípadne mohli prebehnúť ďalšie rokovania s developerom, aby sme dosiahli výhodnejšie podmienky pre mesto. Je dôležité, aby sme v čase finančnej náročnosti konali s maximálnou zodpovednosťou a obozretnosťou.

Milan Roman, poslanec MsZ

V meste Skalica sme čelili určitému zvýšeniu miestnych daní, avšak tento nárast nebol taký markantný ako v niektorých iných mestách. Podarilo sa nám nájsť vhodný kompromis, ktorý nám umožnil schváliť rozpočet bez toho, aby sme museli prechádzať na rozpočtové provizórium, čo by prinieslo ďalšie komplikácie.

Dúfam a verím, že v nadchádzajúcom období sa štát bude k samosprávam správať predvídateľne, čím nám umožní vyhnúť sa náhlym a nepríjemným riešeniam problémov na konci roka, ktoré môžu vznikať v dôsledku nečakaných rozhodnutí prijatých na vyššej úrovni správy.

O Redakcia

Pozri aj

ZŠ Mallého Skalica zdroj: archív školy

Skalica podala žiadosť o dotáciu pre školu na takmer 1 milión eur

Mesto Skalica aktívne pracuje na zlepšení svojho environmentálneho odtlačku a v rámci toho podalo žiadosť …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *