Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /data/a/7/a718677a-0efa-4e41-b4de-1aafeba4a3ee/ttkraj.sk/web/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/post-head.php on line 73

Novinky v regulácii vonkajšej reklamy v meste Senica

V územnom pláne Senice boli schválené novinky týkajúce sa regulácie vonkajšej reklamy na území mesta. Nedodržiavanie platných regulácií reklám bude možné kvalifikovať ako priestupok či správny delikt, za ktoré je možné uložiť pokutu.

„Najnovšie zmeny a doplnky územného plánu obsahujú pravidlá, ktoré usmerňujú, ako reklamu umiestňovať, aký môže mať tvar a veľkosť, aby jej vzhľad v uliciach mesta nebol rušivý,“  NaZahori.sk o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

Pravidlá reklamy v Senici prijaté VZN

Mesto Senica sa tak po vzore väčších miest snaží nastavenými novými pravidlami vytvárať krajší verejný priestor pre občanov mesta, zároveň však umožniť prevádzkam kultivovane a jednotne prezentovať svoje služby. Pravidlá prijaté všeobecným záväzným nariadením (VZN) sa týkajú všetkých prevádzok a občanov na území mesta, ako aj samotnej samosprávy.

Nové zmeny a doplnky územného plánu obsahujú pravidlá na umiestnenie informačných, reklamných a propagačných zariadení v katastrálnom území Senica a Kunov. Pri každom type reklamy je konkrétne uvedené odporúčané umiestnenie, kompozícia či počet zariadení. „Vďaka týmto odporúčaniam je možné zjednotiť označovanie prevádzok, dočasných prenosných zariadení, tzv. „áčiek“ na chodníkoch pred prevádzkami, informačno-orientačného systému na území mesta Senica, plagátovacích plôch turisticko-informačnej kancelárie, reklamných lamiel na stĺpoch verejného osvetlenia, ako aj dočasných prenosných zariadení umiestnených na verejnom priestranstve z dôvodu propagácie pri športových podujatiach, cirkusoch, odborných seminároch a podobne,“ vysvetľuje zmysel regulatívu Ladislav Michalka z Oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy Mestského úradu (MsÚ) Senica.

Územie Senice rozdelené na 4 zóny

Územie mesta Senica je pre účely umiestňovania reklamných stavieb a reklamných, informačných a propagačných zariadení rozdelené na štyri zóny. Najprísnejšie podmienky sú v samotnom širšom centre mesta. Druhú zónu tvorí najmä obytné územie mesta a územie služieb a obchodov. Do tretej zóny patria plochy výrobných podnikateľských aktivít, skladov, dopravného, technického a občianskeho vybavenia, plochy areálov fariem so živočíšnou výrobou a plochy pre intenzívnu priemyselnú výrobu. Lokality, ktoré sa nachádzajú mimo hraníc zastavaného územia mesta, patria do poslednej štvrtej zóny, kde sú pravidlá najvoľnejšie.

„Regulácia reklamných plôch má nielen estetický význam, ale aj bezpečnostný. Reklamné stavby sa nesmú umiestňovať v koridore dopravného značenia, ktorý je minimálne dva metre od okraja komunikácie, rovnaké pravidlo majú aj informačné stĺpiky s lamelami. Minimálna vzdialenosť týchto stĺpikov musí byť od zvislého dopravného značenia vzdialená viac ako desať metrov a tak, že nesmie zakrývať dopravné značenie. Tzv. „áčka“ je možné umiestniť na chodník v intraviláne mesta pred prevádzkou len počas prevádzkovej doby a v miestach, kde je chodník dostatočne široký, a to tak, aby ostalo po umiestnení áčka dostatok priestoru pre pohyb chodcov minimálne 1,5 metra. Najnovšie už v obytnom území nebudú môcť byť osadené reklamné LED obrazovky, projektory, či svetelné obrazovky. Zároveň pribudlo pravidlo, že každé zariadenie musí počas celej doby trvania byť označené menom a priezviskom, obchodným menom, názvom, ochrannou známkou alebo iným symbolom, ktorý umožňuje identifikáciu vlastníka reklamnej stavby,“ dôvodí Ladislav Michalka z MsÚ Senica.

Povoľovanie reklamných stavieb nezmenené

Povoľovanie reklamných stavieb ostáva nezmenené, riadi sa stavebným zákonom a musia byť povolené v stavebných povoleniach a rozhodnutiach. Reklamné stavby, ktoré boli povolené a realizované pred schválením Územného plánu mesta Senica so zapracovanou zonáciou, budú ponechané do uplynutia lehoty povolenia. Nové reklamné stavby, teda budú podliehať podmienkam určeným v stavebnom zákone a súčasne musia splniť podmienky dané v platnom Územnom pláne mesta Senica. Reklamné, informačné a propagačné zariadenia, ktoré podľa stavebného zákona nenapĺňajú charakter reklamnej stavby sa od 10. mája 2023 musia riadiť novými podmienkami.

Priestupok, resp. správny delikt

Zmeny a doplnky územného plánu č. 9, v ktorých sa určujú podmienky použitia informačných, reklamných a propagačných zariadení boli schválené mestským zastupiteľstvom 4. apríla 2023 a nadobudli platnosť 10. mája 2023. Nedodržiavanie a nerešpektovanie platných regulácií reklám bude možné kvalifikovať ako priestupok, resp. správny delikt, za ktoré je možné uložiť pokutu. „Upozorňujeme preto všetkých majiteľov pozemkov a budov v katastrálnom území Senica a Kunov, aby si svoje prípadné reklamné, informačné a propagačné zariadenia dali do stavu vyhovujúcemu s novou reguláciou a predišli tak uloženiu pokuty,“ dopĺňa Moravcová.

Regulácia reklamy v meste Senica

Pravidlá týkajúce sa regulácie reklamy v meste sú uvedené v textovej časti Územného plánu mesta Senica – Záväzná časť v kapitole 17.8 viď príloha.

PRÍLOHA

Informačná mapa: Regulácia reklamy v meste Senica podľa ÚPN č. 09

Informačná mapa: Regulácia reklamy v meste Senica podľa ÚPN č. 09

Regulácia reklamy v meste Senica – informačný list

O Angelika Mičeková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *