Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /data/a/7/a718677a-0efa-4e41-b4de-1aafeba4a3ee/ttkraj.sk/web/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/post-head.php on line 73

Malacké gymnázium prenajme telocvičňu, máte záujem?

Gymnázium v Malackách v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž (OVS) na prenájom svojej telocvične. Vyplýva to zo zverejneného dokumentu vyhlásenia OVS na web stránke školy.

OVS je vyhlásená na výber navrhovateľa na uzavretie nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, zvereného do správy vyhlasovateľovi na dobu desiatich mesiacov od 1. septembra 2023 do 30. júna 2024.


Špecifikácia predmetu OVS

Predmetom súťaže na prenechanie do užívania formou nájomnej zmluvy je nehnuteľný majetok vedený Správou katastra Bratislava, pre katastrálne územie Malacky v LV č. 201.

a) Jedná sa o nebytové priestory telocvične o celkovej výmere 636 m2 a šatne o celkovej výmere 17,93 m2 a priľahlé sociálne zariadenia (sprcha, WC) o výmere 11,59 m2.
.
b) Účelom je prenajať nebytové priestory nájomcovi na športové aktivity (okrem futbalu) v čase mimo vyučovacích aktivít školy v pracovné dni od 16,00 hod. do 19,00 hod.

c) Počas školských prázdnin je prevádzka telocvične prerušená.

Lehota a spôsob predloženia návrhu

Návrhy je možné predkladať po uverejnení súťaže na web stránkach vyhlasovateľa do 25. augusta 2023 do 12,00 hodiny – rozhodujúci je dátum doručenia návrhu
vyhlasovateľovi. Návrhy musia byť podpísané. Miesto podávanie návrhov: Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 901 01 Malacky, v jazyku slovenskom. Všetky požadované dokumenty, ktoré budú súčasťou návrhu je nutné doručiť v písomnej forme v uzavretej obálke označenej heslom: OVS Prenájom telocvične.

Lehota na oznámenie výsledku výberu návrhu: 29. augusta 2023 do 12,00 hodiny.

Kritéria vyhodnotenia OVS

Vyhlasovateľ pri vyhodnocovaní predložených ponúk bude hodnotiť splnenie kritéria – minimálna sadzba nájomného za 1 hod. je:

  • pre deti a mládež do 18 rokov 23,00 EUR vrátane energií
  • pre dospelých nad 18 rokov 28,00 EUR vrátane energií
  • a súlad s dohodnutým účelom nájmu – športové aktivity okrem futbalu.

Každý predložený návrh hodnotia členovia komisie samostatne s vyhodnotením splnenia kritérií. Poradie uchádzačov určuje ponúknutá – najvyššia cena za nájom nebytového priestoru za 1 hodinu. Kontaktná osoba: RNDr. Viera Mojžišová. tel. č.: 034/7722469

Viac TU

O Redakcia

Pozri aj

Juraj Říha: Za vyše 300 tisíc eur mestská fotovoltaika na školu, škôlku a úrad

Mesto Malacky má schválený ďalší projektový zámer z nového programového obdobia. “Za vyše 300 tisíc …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *