Mestský úrad Senica Autor: Vladimír Miček
Mestský úrad Senica Autor: Vladimír Miček

Poslanci v Senici schválili rozpočet aj zvýšenie daní a poplatku za odpad

Hlavným bodom programu posledného zasadnutia mestského zastupiteľstva v Senici bolo schválenie rozpočtu a dodatkov Všeobecných záväzných opatrení, ktorými sa menila výška daní a poplatok za odpad.

Rozpočet je s prebytkom 100.000 eur

Mesto Senica bude v roku 2024 hospodáriť s financiami na úrovni 35,4 milióna eur so zostaveným prebytkom rozpočtu 100-tisíc eur. „Zostavenie návrhu rozpočtu bolo veľmi náročné, nakoľko len na bežný chod mesta chýbalo približne 900 tisíc eur. Tento deficit sme pri náročnej tvorbe kompenzovali cez šetrenie naprieč všetkými oblasťami, aj cez mierne zvýšenie miestnych poplatkov a daní a tiež zapojením prostriedkov rezervného fondu vo výške jedného milióna eur – bez tejto rezervy by rozpočet nebolo možné zostaviť v takejto podobe,“ uviedol vedúci finančného oddelenia Mestského úradu Róbert Mozolič.

Ako doplnil, rozpočet je zostavený tak, aby plnil všetky základné samosprávne funkcie. Bežné výdavky na rok 2024 sa mestu podarilo znížiť oproti práve končiacemu sa roku o cca 900 tisíc eur, pričom išlo o šetrenie najmä v oblasti prevádzky a údržby mestských objektov. Návrh rozpočtu obsahuje priestor aj na potrebné investície, najväčšie v oblasti modernizácie mestského bytového fondu a zariadení sociálnej starostlivosti.

V rozpočte sa počíta s investíciami vo výške 8 miliónov eur

V celkovom objeme návrh budúcoročného rozpočtu počíta s investíciami v rozsahu osem miliónov eur. Z toho štyri milióny eur prostredníctvom úverov ŠFRB plánujeme investovať do rekonštrukcie bytového domu na Ulici Janka Kráľa a do modernizácie budov domova sociálnych služieb a zariadenia sociálnej starostlivosti na Štefánikovej ulici. Prostredníctvom úveru z Environmentálneho fondu (1,1 mil. eur) plánujeme zastrešiť prebiehajúcu modernizáciu verejného osvetlenia, vďaka ktorej už teraz šetríme cca sto tisíc ročne na energiách. V budúcom roku počítame aj s projektami, ktoré máme pripravené na Plán obnovy a Program Slovensko vo výške 1,4 milióna eur. Spadajú doň investície ako rekonštrukcia amfiteátra, budovy DHZ, telocvičňa ZŠ Komenského, zateplenie ZŠ s MŠ Jána Mudrocha. Nezanedbateľnou položkou v návrhu rozpočtu je 550 tisíc eur vyčlenených na rekonštrukciu miestnych komunikácií,“ konkretizuje primátor Senice Martin Džačovský.

Náročné podmienky pri zostavovaní rozpočtu

V odbornom stanovisku k rozpočtu hlavná kontrolórka mesta Senica Elena Jankovičová uvádza, že bol zostavený metodicky správne a v súlade s platnými legislatívnymi normami. Zároveň sa v stanovisku dotýka náročných podmienok pri jeho zostavovaní.

Podmienky pri tvorbe návrhu rozpočtu sa  v porovnaní s tvorbou rozpočtu na rok 2023 nezlepšili. Stále pretrvávajú dôsledky legislatívnych zmien, ktoré vyžadujú zvýšené výdavky z rozpočtu na platy zamestnancov, pokračuje alebo neznižuje sa rast cien tovarov a služieb. Mesto, ako aj ďalšie samosprávy stoja aj v roku 2024 pred realitou zníženia príjmov z podielových daní. Tieto všetky vplyvy sú dôvodom, prečo mesto aj v roku 2024 uvažuje o zvýšení miestnych daní a poplatkov,“ uviedla kontrolórka.

Zároveň kontrolórka zdôraznila, že návrh rozpočtu mesta Senica na rok 2024  bol vypracovaný a predkladá sa v období, kedy parlament ešte neschválil zákon o štátnom rozpočte predložený vládou. 

Mestský úrad Senica Autor: Vladimír Miček
Mestský úrad Senica Autor: Vladimír Miček

Poslanci schválili aj vyššie dane a poplatok za odpad

Okrem schvaľovania rozpočtu mesta, sa na zasadnutí zastupiteľstva ešte pred schválením rozpočtu prerokovávali a schválili dodatky všeobecne záväzných nariadení o miestnych daniach a o poplatkoch za komunálne odpady, ktoré obsahujú navýšenie jednotlivých sadzieb.

Poslanecký zbor sa ďalej venoval aj návrhu schválenia mimoriadneho členského príspevku do OOCR Záhorie, či informácii o smart riešeniach hlavnej križovatky.

O Redakcia

Pozri aj

Aktualizované protest: Rozsiahle dopravné obmedzenia v TT kraji

Protest farmárov prehľad presunov: V súvislosti s ohlásenými zhromaždeniami poľnohospodárov a farmárov polícia Trnavského kraja …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *