Parkovanie - ilustračný záber Autor: Vladimír Miček
Parkovanie - ilustračný záber Autor: Vladimír Miček

Parkovacia politika sa bude týkať celej Trnavy

Dlhodobo avizované zavedenie regulácie statickej dopravy plošne na území celého mesta bude jednou z tém najbližšieho rokovania mestského zastupiteľstva. Mesto Trnava v utorok 6. júna zverejní Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, ku ktorému má verejnosť možnosť vyjadriť sa do 16. júna 2023 v pripomienkovom konaní.

Aktuálna novela VZN rozširuje už zavedené lokality s regulovaným parkovaním a zároveň zavádza nové. Celé územie mesta bude zaradené do zón, pričom samotné zavádzanie do praxe bude prebiehať v postupných krokoch. Desať už schválených rezidentských zón bude rozšírených o ďalších sedem (R11 – R17), pribudnú zóny H1 – H13 a nové označenia dostanú záchytné parkoviská na Rybníkovej, Kollárovej a Hospodárskej. Kým doteraz boli zaradené v Zóne B, po novom budú evidované ako Zóny D. Návrh VZN obsahuje aj úpravu doby spoplatnenia a sadzobník úhrad za parkovanie, ako aj nové ceny parkovacích kariet.

Zámerom je regulácia statickej dopravy

Postupná regulácia statickej dopravy v Trnave je dlhodobo avizovaným zámerom vedenia mesta, na ktorom sa systematicky pracuje. Parkovacia politika prináša výhody pre domácich, ktorým sa po jej zavedení parkuje jednoduchšie. Vo všeobecnosti je cieľom parkovacej politiky odstránenie nelegálneho parkovania a dosiahnutie primeranej obsadenosti parkovacích miest v jednotlivých lokalitách mesta. Ruka v ruke s reguláciou parkovania dochádza k usporiadaniu verejného priestoru i k sprehľadneniu dopravnej situácie v jednotlivých zónach.

Parkovanie - ilustračný záber Autor: Vladimír Miček
Parkovanie – ilustračný záber Autor: Vladimír Miček

Je bežným javom, že autá v lokalitách bez regulácie parkujú na zeleni, na chodníkoch, v križovatkách, jednoducho všade, kde si vodiči myslia, že sa zaparkovať dá. Kým jeden obyvateľ mesta má problém nájsť parkovacie miesto, jeho sused v neregulovanej zóne spokojne parkuje svoje tri autá, prípadne mu miesto zaberajú návštevníci bez akéhokoľvek vzťahu k mestu, ktorí tu celý deň parkujú zadarmo.

Parkovaním bez regulácie často dochádza k ničeniu chodníkov a zelene, ohrozovaniu chodcov na chodníkoch, k častej nepriechodnosti chodníkov a tiež k obmedzovaniu až neprístupnosti vstupu do bytových domov pre obyvateľov, ale aj pre záchranné zložky. Regulácia statickej dopravy tieto situácie dokáže eliminovať a prináša aj mnohé ďalšie výhody, ktoré chce mesto dopriať všetkým svojim obyvateľom.

Odpoveďou na problémy s parkovaním je jeho cielené riadenie, ktoré sa dá efektívne dosiahnuť spoplatnením. Dôležitým a často prehliadaným faktom je, že mesto Trnava má spomedzi krajských miest najlacnejšie rezidentské parkovanie na Slovensku.

Nikde inde neparkujú rezidenti mesta za jedno euro ročne. Príjem z parkovania však nie je primárnym cieľom samosprávy. Peniaze za parkovanie smerujú vždy späť do mobility mesta a do riešenia dopravy v prospech jeho vlastných obyvateľov.

Regulované parkovacie zóny v Trnave - ilustračný obrázok. Zdroj: Mesto Trnava
Regulované parkovacie zóny v Trnave – ilustračný obrázok. Zdroj: Mesto Trnava

Mesto pripravuje optimalizáciu autobusovej dopravy

Aktuálne Trnava pripravuje optimalizáciu mestskej autobusovej dopravy, ktorá bude pre verejnosť ešte dostupnejšia. Už onedlho rozbehneme projekt smart križovatiek, teda systém inteligentného riadenia dopravy na kľúčových svetelných križovatkách, ktorý má zabezpečiť zlepšenie prejazdnosti a zvýšenie bezpečnosti dopravy v meste.

Výdavky mesta smerujú aj do dopravných riešení smerujúcich k upokojovaniu dopravy a zvyšovaniu bezpečnosti. Ide napríklad o zavádzanie zón s maximálnou povolenou rýchlosťou 30 km/h, zjednosmernenie ulíc, či spomalenie dopravy v tzv. školských zónach.

Mesto usiluje o nové parkovacie miesta

Mesto sa usiluje aj o zabezpečovanie nových parkovacích miest. Prebiehajú rokovania s majiteľmi pozemkov pri cukrovare, ktorých výsledkom by malo byť zdvojnásobenie počtu existujúcich parkovacích plôch na Rybníkovej. Rozpracované sú tiež zadania aj na ďalšie zvyšovanie parkovacích kapacít budovaním nadstavieb na jestvujúcich parkoviskách alebo investíciou do nových. Vo výhľade sú parkovacie domy na Golianovej, Rybníkovej, Starohájskej, Dohnányho či pri Merkure. Nehovoriac o investíciách do opráv ciest a chodníkov alebo do podpory alternatívnych spôsobov dopravy, napríklad projekt nájomných mestských bicyklov „Žltý bajk“

Postupné zavádzanie regulácie statickej dopravy je kľúčové. Situáciu v jednotlivých zónach po ich spustení do praxe odborníci na mestskom úrade priebežne sledujú, analyzujú a vyhodnocujú pohyby vozidiel, a samozrejme, podľa potreby reagujú na zistené nedostatky. Regulácia ako taká nadobudne finálne kontúry až vo chvíli, keď bude spustená v celom meste. Dobré nastavenie systému regulácie, o ktoré sa Trnava usiluje, umožní budovať mesto predovšetkým pre ľudí, nie pre autá.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel prerokuje Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava 27. júna 2023. Verejnosť ho môže pripomienkovať do 16. júna 2023 v písomnej forme alebo elektronicky na adrese infoservis@trnava.sk, alebo ústne do zápisnice na MsÚ. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí spracovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Na pripomienky uplatnené po desaťdňovej lehote sa nemusí prihliadať.

O Redakcia

Pozri aj

Májový kvet, Trnava Zdroj:: Martin Hesko/Mesto Trnava

Objavte krásy Májového kvetu v Trnave

Trnava opäť ožije najkrajším obdobím pre milovníkov kvetov. Už po roku sa v srdci mesta …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *