Končí hlavná kontrolórka mesta Senica

Vo štvrtok zasadá Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Senici.

Zasadnutie MsZ v Senici sa uskutoční 09.11.2023 od 15.00 hodiny vo veľkej zasadačke mestského úradu. Bodom programu bude aj vyhlásenie voľby nového hlavného kontrolóra mesta Senica.

Vzdanie sa hlavnej kontrolórky a vyhlásenie voľby

Hlavná kontrolórka mesta Senica JUDr. Elena Jankovičová sa vzdala funkcie hlavného kontrolóra ku dňu 29.02.2024, čím jej zaniká funkcia hlavného kontrolóra. Dňom zániku výkonu funkcie hlavného kontrolóra zaniká aj jej pracovný pomer. Vyplýva to z dôvodovej správy k bodu programu MsZ.

Na zasadnutí poslaneckého zboru 9.11.2023 má byť, podľa programu a zverejnených dokumentov, vyhlásená voľba hlavného kontrolóra. Mala by sa uskutočniť na 9. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici dňa 08.02.2024. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Senica Mestská rada dňa 26.10.2023 odporučila bez pripomienok predložiť na schválenie.  

Termín na podanie prihlášky pre kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra do 24.01.2024 do podateľne MsÚ do 12:00 hod. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

Každý kandidát, ktorý bude zaradený do voľby hlavného kontrolóra má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami Mestského zastupiteľstva v Senici v rozsahu maximálne 5 minút.  

Mestské zastupiteľstvo v Senici Zdroj: Mesto Senica
Hlavná kontrolórka mesta Senica Elena Jankovičová Zdroj: Mesto Senica

      

Program zasadnutia MsZ

1.         Otvorenie, schválenie programu MsZ, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

2.         Voľba návrhovej komisie

3.1       Správa o plnení uznesení MsZ s termínom plnenia do 09.11.2023

3.2       Správa HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č. 23/2018/703

4.1       Uznesenia prijaté na 6. zasadnutí MsZ dňa 21.09.2023

4.2       Uznesenia prijaté na 6. zasadnutí MsR dňa 26.10.2023

5.1       Stanovisko HK k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – úverová linka

5.2       Návrh na prijatie úverovej linky

6.         Opatrenia mesta na zabezpečenie zimného vykurovacieho obdobia 2023-2024

7.         Informatívne správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení mesta za šk.r. 2022-2023

8.         Dohody o určení spoločného školského obvodu (obce Prietrž, Rovensko, Smrdáky, Častkov, Rybky, Podbranč, Hlboké, Rohov, Záhorie)

9.         Návrh VZN č. 82/2023, ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie budov v Senici

10.1     Návrh VZN č. 83/2023 o zrušení VZN č. 1 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Senica

10.2     Návrh na schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Senica

11.       Dispozície s majetkom

12.       Plán zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2024

13.1     Správa o výsledku kontroly plnenia rozpočtu k 30.06.2023           

13.2     Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za III. štvrťrok 2023

14.1     Oznámenie o vzdaní sa funkcie hlavnej kontrolórky k 29.02.2024

14.2     Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Senica

15.       Informácia o stave kosenia a príprava zimnej údržby v meste

16.       Interpelácie

17.       Uznesenia prijaté na 7. zasadnutí MsZ

18.       Záver

Dokumenty k MsZ

2023_Materialy_7.MsZ

(zip – 15.47 MB)

Pozri aj

Svetový deň odstránenia násilia voči ženám Zdroj: TTkraj.sk

Svetový deň odstránenia násilia voči ženám

Každoročne 25. novembra si pripomíname Svetový deň odstránenia násilia voči ženám. Tento deň nám pripomína, …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *