Zasadá zastupiteľstvo mesta Skalica

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Skalici sa koná dnes 6.11.2023 od 15.00 hodiny vo veľkej zasadačke mestského úradu, sledovať ho môžete aj online.

Medzi 28 bodmi programu sú aj Neinvestičný fond Mesta Skalica, či predaj zastavaného a priľahlého pozemku v Rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina o výmere 2282 m2.

Návrh programu MsZ Skalica

 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, schválenie návrhu programu MsZ a jeho zmien, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice a uznesení
 2. Kontrola plnenia uznesení MsZ
 3. Odpovede na otázky (interpelácie) poslancov
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Skalica č. …/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 7/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby a sociálnej služby v jedálni a o spôsobe a výške úhrad
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Skalica č. …/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
 6. Zmena rozpočtu mesta Skalica na rok 2023 č. 10 rozpočtovým opatrením MsZ č. 6/2023
 7. Súhlas s obstaraním Územného plánu mesta Skalica, zmeny a doplnky č. 7
 8. Správa o činnosti a hospodárení Neinvestičného fondu Mesta Skalica za rok 2022
 9. Návrh k menovaniu predsedu správnej rady Neinvestičného fondu Mesta Skalica
 10. Návrh na voľbu členov Komisie pre informatizáciu a digitálne technológie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Skalica
 11. Návrh na voľbu člena Komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie
 12. Návrh na ustanovenie sobášnych dní a hodín a výšku príspevku snúbencov na úhradu nákladov za služby spojené s výkonom sobášneho obradu
 13. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol
 14. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024
 15. Predaj zastavaných a priľahlých pozemkov v areáli spoločnosti Didaktik, družstvo o výmere 332 m2
 16. Predaj zastavaných a priľahlých pozemkov v RO Zlatnícka dolina o výmere 2282 m2
 17. Predaj zastavaného pozemku o výmere 3 m2
 18. Spätné odkúpenie stavby súp. č. 386 a pozemku p.č. 2287/1 na ul. Kráľovská
 19. Návrh na navýšenie nájomného a tvorby fondu prevádzky, opráv a údržby bytových domov vo vlastníctve Mesta Skalica
 20. Informatívna správa o letnej turistickej sezóne 2023
 21. Správa o činnosti a výsledky hospodárenia Mestskej knižnice Skalica za rok 2022
 22. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti:
  a) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach Základnej školy
  Vajanského 2, Skalica za šk. rok 2022/2023
  b) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach Základnej školy
  Mallého 2, Skalica za šk. rok 2022/2023
  c) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach Základnej školy
  Strážnická 1, Skalica za šk. rok 2022/2023
  d) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach Materskej školy
  Dr. Clementisa 59, Skalica za šk. rok 2022/2023
  e) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach Základnej
  umeleckej školy Dr. Janka Blaha, Kráľovská 16, Skalica za šk. rok 2022/2023
  f) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach Centra voľného
  času, Mallého 2, Skalica za šk. rok 2022/2023
 23. Výročná správa spoločnosti VEPOS – SKALICA s. r. o. za rok 2022
 24. Výročná správa spoločnosti Ryboprodukt, s. r. o. za rok 2022
 25. Návrhy, požiadavky, dopyty a otázky (interpelácie) poslancov
 26. Rôzne, diskusia, námety a pripomienky občanov
 27. Rekapitulácia uznesení a nariadení mesta
 28. Záver

Dokumenty k MsZ Skalica

MsZ 6.11.2023 – Materiál.pdf

Pozri aj

TTSK vybavil tri odborné učebne v zdravotníckej škole v Skalici novým vybavením. Zdroj: TTSK

TTSK vybavil tri odborné učebne v zdravotníckej škole v Skalici novým vybavením

Trnavský samosprávny kraj pokračuje v zlepšovaní podmienok pre odborné vzdelávanie na stredných školách, ktorých je zriaďovateľom. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *